Branding Türkiye’deki “Hukuk” kategorisinin bu bölümünde çok önemli bir konuyu izah etmeye çalışacağız. Sizlerin de bildiği gibi vasi olmanın önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Peki “bakım kuruluşlarında kalan vesayet altındaki engelli çocukların çalışması izne tabi midir?” İşte konuyla ilgili tüm detaylar!

Türk Medeni Kanun’unda vasinin görevinin süre sonunda ne şekilde sona erdiği detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Şöyle ki;

Türk Medeni Kanunu – Madde 480: Vasilik görevi, uzatılmadığı takdirde, sürenin dolmasıyla sona erer.

Türk Medeni Kanun’unun ilgili maddesinde, vesayet makamı tarafından kısıtlıya vasi atanması halinde, vasilik görevi uzatılmadığında sürenin dolması ile görev kendiliğinden sona ermektedir. Yargıtay, yetkili mahkeme tarafından vasinin görevinin sona erdiğine ilişkin karar alınmaması halinde, süre sonunda vasinin ve Sulh Hukuk Mahkemesi Hâkiminin zımni kabulüyle vasinin görevinin devam edeceği görüşündedir. Bu bakış açısı, vesayet altındaki kişinin temsilcisiz kalmaması için getirilen diğer hükümler ve kanun koyucunun iradesiyle de uyumlu olduğundan genel kural olarak kabul edilmektedir.

Bakım Kuruluşlarında Kalan Vesayet Altındaki Engelli Çocuklar

“Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında çalışabilecek durumdaki çocukların çalışabilmeleri, Türk Medeni Kanun’unun 462.maddesine göre vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesi hakiminin iznine tabidir.

B. İzin

I. Vesayet makamından

Türk Medeni Kanunu Madde 462- Aşağıdaki hâllerde vesayet makamının izni gereklidir:

 1. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir aynî hak kurulması,
 2. Olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ve değerlerinalımı, satımı, devri ve rehnedilmesi,
 3. Olağan yönetim sınırlarını aşan yapı işleri,
 4. Ödünç verme ve alma,
 5. Kambiyo taahhüdü altına girme,
 6. Bir yıl veya daha uzun süreli ürün ve üç yıl veya daha uzun süreli taşınmaz kirasısözleşmeleri yapılması,
 7. Vesayet altındaki kişinin bir sanat veya meslekle uğraşması,
 8. Acele hâllerde vasinin geçici önlemler alma yetkisi saklı kalmak üzere, dava açma, sulholma, tahkim ve konkordato yapılması,
 9. Mal rejimi sözleşmeleri, mirasın paylaştırılması ve miras payının devri sözleşmeleriyapılması,
 10. Borç ödemeden aciz beyanı,
 11. Vesayet altındaki kişi hakkında hayat sigortası yapılması,
 12. Çıraklık sözleşmesi yapılması,
 13. Vesayet altındaki kişinin bir eğitim, bakım veya sağlık kurumuna yerleştirilmesi,
 14. Vesayet altındaki kişinin yerleşim yerinin değiştirilmesi.

Vasinin Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyması gerekmektedir.

Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, 24 saatlik zaman diliminde kesintisiz 14 saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır. Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere en fazla yönetmelik gereğince günde 2 saat ve haftada 10 saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde ise çalışma süreleri günde 7 saat ve haftada 35 saatten fazla olamamaktadır.


Apartman Dairesinde Hayvanların Gürültü Yapması

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.