İşletmenin finansman gücünün kaynağı yıllık faaliyetlerden elde ettiği kârlardır. Bu kârı ve elde edilecek gelirleri belirleyecek olan en önemli faktör olarak karşımıza fiyat çıkmaktadır. Bu makalede ise  turizm işletmelerinde fiyatlandırma karmasından bahsedeceğiz. 

İşletmelerin oldukça karmaşık bir pazar içinde bulunmaları ve farklı gelir seviyesi ve değer yargılarına sahip tüketicilere hitap etmeleri, firmaları; birbirinden farklı mal ve hizmet üretmek zorunda bırakmaktadır. İşletmeler bunları üretebilmek içinse çok gelişmiş üretim teknolojileri kullanmalıdırlar.

İşte, bir işletme bu üretim teknolojilerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve sektördeki rekabete karşı ayakta durabilmek için işletme finansman gücünü oluşturmalıdır. İşletmenin finansman gücünün kaynağı ise yıllık faaliyetlerden elde ettiği kârlardır. Bu kârları ve elde edilecek gelirleri belirleyecek olan en önemli faktör ise fiyattır. Bu makalede turizm işletmeleri odağında fiyatlandırma karmasından bahsedeceğiz.

Turizm İşletmelerinde Fiyatlandırma

Turizm sektörü son yıllarda hızla gelişme göstermektedir. Turizmdeki bu gelişme, serbest piyasa ekonomisi koşullarında arz ve talepteki artışlara da sebep olmaktadır. Arz ve talepteki artışlar, turizm sektörü içerisinde faaliyet gösteren turizm işletmelerinin sayısını da arttırmaktadır.

Bu noktada, fiyatlandırma kararları; turistik mal ve hizmet üreticilerinin karşılaştığı en önemli ve zor süreçlerden biridir. Pazarlama karması elemanlarını oluşturan; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma bileşenlerinden, firmaya gelir getiren tek unsur “fiyat”tır. Diğer üç bileşen maliyet giderlerini temsil eder. Bu nedenle de, ürünleri doğru biçimde fiyatlandırmak bir işletmenin varlığını sürdürebilmesi için azami önem taşımaktadır. Kısacası fiyat; işletmelerin mal ve hizmetleri için oluşacak talebi, pazar payını ve dolayısıyla da gelirini yani kârını etkileyen en mühim olgudur.

Doğru planlanmış fiyat politikası ve stratejisi olmayan işletmeler pazarda başarısız olur!

Evet, fiyatlandırma olgusu; işletmelerin kararlarını belirlemede en etkin araçlardan birisidir. Dolayısı ile doğru planlanmış bir fiyat politikası ve stratejisi olmayan işletmelerin, pazarda başarılı olma ihtimalleri de zayıftır. Doğru bir fiyat; doğru bir ürün/hizmet, doğru bir değer analizi, doğru bir pazar araştırması ile bu bilgilerin doğru yorumlanması ve uygulanması neticesinde uygulanabilir.

Fiyatı Etkileyen Unsurlar

İşletmeler iç çevre koşullarını her ne kadar büyük oranda kontrol altında tutabiliyor olsalar da dış çevre koşulları için bu durum söz konusu değildir. Son günlerde uluslararası sermaye piyasalarında yaşanan kriz bunun en yakın örneğidir. Durum böyle olunca işletmelerin de mevcut şartlara tepki verebilme hızı normal zamankinden daha çok önem kazanmaktadır.

Bu arada fiyat konusu, işletmelerin tepki alanına girmektedir. Dolayısyla tek bir fiyat stratejisine veya politikasına bağlı kalarak başarılı olma imkanı yoktur. Özetle; tüm bu politika ve stratejilerin uygun bir kombinasyonu ve bu kombinasyonun yeterli sayıda alternatifi olması, işletmelerin daha hızlı tepki verebilmeleri için önemli bir avantajdır.

Uluslararası rekabetin artması, teknolojideki değişiklikler ve enflasyon gibi birtakım etkenler, fiyat rekabetinin hatlarını belirleyen unsurlardır. Dolayısıyla konaklama işletmelerinin de bu sürece kendilerini adapte etmeleri gerekmektedir. Bununla beraber basit bir fiyatlandırma programının geliştirme süresi ve belli bir fiyatta karar verebilmek bu sektörde oldukça zordur. Çünkü doğru fiyatı garanti edebilecek kurallar tam olarak bulunmamaktadır.

Turizmde Fiyat Esnekliği Sınırlıdır

Turizm endüstrisi genel olarak fiyatın belirlenmesinde esnekliği sınırlı olan ve rekabetin oldukça yoğun olarak gerçekleştiği bir endüstridir. İşletme pazar fiyatının altında, üstünde ya da pazardaki fiyatta hizmet sunsa da işletmenin, hizmetleri için fiyatlandırma yapması pek kolay değildir. İşletmenin ilk etapta yapması gereken kendisiyle benzer hizmetleri sunan rakip firmaların fiyatlarını analiz etmektir.

Bu arada her ne kadar fiyat belirlemedeki esneklik sınırlı olsa da turizm işletmesinin bulunduğu yer, çevresi, sunmuş olduğu farklı hizmetler, müşterilerle olan ilişkileri, personelin ve sunulan hizmetin kalitesi fiyat belirleme konusuna firmaya esneklik katabilir.

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı fiyatlandırma konusundaki sınırlı esneklik, dünyada kabul görmüş formüllerle desteklenmeli ve fiyatlandırma kararlarında bu örnekler firmaya rehberlik etmelidir.

Bu arada her fiyatlandırma kararı için standart bir formül geliştirmek mümkün değildir. Ancak fiyatlandırma stratejileri için temel bileşenler verilebilir.Bu bileşenler işletme amaçları doğrultusunda düzenlendikten sonra sunulan hizmet için doğru fiyat verilebilir. Yapılan bu çalışma kavramsal olarak fiyatlandırmanın temellerini ortaya koymaktadır.

Son olarak işletmelerinden pazarlama faaliyetlerinden ve pazarlama karması elemanlarından sadece birisi olan fiyatlandırma, diğer faaliyet ve pazarlama karması elemanları ile uyum göstermelidir. Aksi takdirde ortaya çıkan çelişki, müşteri zihninde olumsuz bir etki bırakacak ve işletme imajını olumsuz etkileyecektir. Bu da işletme açısından pazar kaybına sebep olacaktır.


💡 Destinasyon Pazarlaması Ve Turizm

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.