Satış ve pazarlama sahaları insan beyninin tüm kıvrımlarını diğer insanların beyinleri ile sonuç odaklı ve başarılı iletişim kurmak için adeta birer otoban gibi kullandığı iç içe dünyalardan oluşur. Bu makalede ise satış ve pazarlama süreçlerinde beynin işlevine değineceğiz.

Einstein, “Sol beyin sadık bir hizmetçi, sağ beyin ise kut­sal bir armağandır.” demiştir. Beynin sağ tarafı genellikle konuşur, sol tarafı ise dinler. Dolayısıyla da aslında hayat boyu kendi içimizde çeşitli çelişkiler  yaşarız. Zira beynimizin sağ ve sol hemisferinin farklı görevleri var­dır.

Bu arada beyin ve vücut ilişkileri çapraz yürür. Beyin korteksinden hareketlerimizle alakalı motor lifler üst boyun böl­gesinde çapraz yaptığı için, sağ beyin vücudun sol tarafını, sol beyin ise vücudun sağ tarafını idare eder. Bu nedenle beyninin sağ tarafındaki damarları tıkananların sol taraf­larında felç olur ya da bunun tam tersi olur. Günlük hayatında sol elini kullanan ve solak olanların sağ beyinleri baskın durumdadır. Eğer kişi sağ elini kullanıyorsa o zaman da sol hemisfer baskındır. Öte yandan sağ elini kullananlarda sol beyin özelliklerinin, sol elini kullananlarda ise sağ beyin özelliklerinin daha baskın olduğu konusunda bir varsayım da mevcuttur.

Konuşma merkezi ve duygu durum merkezimiz soldadır. Sağ beyin özellikle boyut ve hacim değerlendirmelerinde ön plana çıkar, bilgiyi şekil ve hayal gücü ile işlemden geçirir. Beynin her iki yarım küresini birbirine bağlayan si­nir liflerinin vasıtasıyla her iki yarım küre birbiri ile bağlantı içindedir. Ve adeta bir bilgi otobanı gibi çalışır. “Korpus kallosum” adı verilen bu otoban ne kadar gelişmiş ise bütünsel olarak yeteneklerini kullanması da o kadar mümkün olur. Bu arada eğer “Korpus kallosum” yeterince gelişmemişse sağ ve sol beyinden hangisi baskın ise insan baskın olan kısmın özel­liklerini sergiler.

Beyin Ve Öğrenme

Beyin ve öğrenme arasındaki ilişki önemlidir. Bilindiği üzere, beş duyumuz olan duyma, görme, dokunma, koklama ve tatma ile bunlara ek olarak denge ve propriosepsiyon (vücudumuzun boşluktaki hareket algısı) duyuları aracılığıyla çevreden alınan uyarıların beyinde bazı işlemlerden geçirilmesi ve tekrarlar neticesinde öğrenme denilen olgu gerçekleşir.

Öğrenme Süreci Nasıl Gerçekleşir?

 • Giriş: 5 duyu ile algılananların beyne iletilmesi
 • İşleme: Beyine iletilen bilgilerin anlaşılması ve iş­leme girmesi
 • Bellek: İşleme giren bilginin tekrar kullanılmak üzere hafizaya kaydedilmesi
 • Çıkış: Hafızadan alınan bilgilerin mesaj olarak hücrelere, kaslara ya da motor etkinlik alanlarına yollanması.

“Hipokamp” olarak adlandırılan bölgede ise, nöronla­rın birbiriyle haberleştikleri kısımlar olan ve snaps adı verilen noktalar, yüksek frekanslı elektrik sinyalleriyle uyarılırlar. Böylelikle “sinaptik bağlantı” adı verilen köprülerle kuv­vetlenirler.

Beyin Ve Öğrenme

Sonrasında ise öğrendiğimiz bilgiler, önem durumuna göre beyinde kaydedilirler. Örneğin, bizi çok da etkilemeyen, duygularımıza tesir etmeyen olaylar kortekse kaydolmazlar.

Korteks Nedir?

Beynin üçüncü bölümü olan korteks; beynin düşünen, konuşan, yazan, yeni buluşlar yapan, merak eden, plan yapan yani öğren­menin, zekanın ve hafızanın oluştuğu bölüm olup, sınır­sız bir kapasiteye sahiptir. Üzerindeki görme, duyma gibi algılama merkezleri vardır. Ve bunlar dış dünyayla sürekli iletişim halindedir. Öte yandan duyguları uyandıran olaylar orta beyinde bulunan “hipokamp” vasıtasıyla beyin korteksi üzerine kaydedilirler.

Multidisipliner Olmak Beyni Geliştirir

Bir eğitimci olarak şükürler olsun ki Allah’ın bana bahşettiği en büyük nimetlerden biri olan beynimin kapasi­tesini açığa daha çok çıkarmak, onu kendim ve insanlık için en verimli şekilde kullanabilmek için çok farklı eği­timler aldım. Birlikte aynı platformda eğitim verme fırsatı bulduğum ünlü bir çok ismin sahne performansları yanı sıra, çeşitli ülke­lerde aldığım mesleğimle doğrudan ilişkili olan eğitim ve seminerler de harikaydı.

Ancak işimle doğrudan alakalı ol­mayan eğitimler almayı da her zaman tercih ettim. Meselajonklörlük (havada top çevirme) ve ebru sanatı eğitimleri aldım. Uzun süre meditasyon konusunda çalıştım ve bu konuda ileri seviye program­lara katıldım. Bol bol klasik batı müziği ve tasavvuf musikisi dinledim. Ayrıca çeşitli kurum, kuru­luş ve meslektaşlarımdan da fotoğrafçılık, hafıza teknikleri, yaratıcı dü­şünce teknikleri, beden perküsyonu ve ritim, latin dansları, reklamcılık, İngilizce sunum teknikleri ve Nöro Marketing eğitimleri aldım. Bazı alanlar yaptığım işler ve mes­leğimin dışında olan konulardı ancak farklı disiplinler ile ilgilenerek hayatımı daha da zenginleştirmek, algı ve ba­kış açımı maksimum seviyede geliştirmek istedim.

Ay­rıca bol bol doğaya çıktım, amatör trekking rehberliği, mağaracı­lık, tüplü dalış ve yelkencilik sporu yaptım. Şu anda da haftanın en az bir iki günü salonda kondisyon çalışırım ya da açık havada tempolu yürürüm. İlkokuldan itibaren de koleksiyonculuk yaptım ve İngiltere’de bir pul koleksiyonculuğu sergisinde Türkiye’yi temsil ettim. Öy­küler yazdım ve bir öyküm İffet Esen Öykü Ödülü alan öykülerden biriydi. Bunların dışındaa ayrıca kitaplar yazdım. Ve editörlük yaparak ki­taplar yazdırdım.

Şu anda da yine zaman zaman farklı yemek­ler yapmayı denerim. Her zaman lezzetini %100 tutturamasam bile Ceyda çorbalarıma bayılır. 🙂

Evet, tüm bunlar beynimin tüm kıvrımlarını geliştirdi ve her iki beyin lobu arasındaki köprüler genişledi. Ayrıca sayı­ları da arttı. Tüm bunlar olurken duygu ve sezgiler de doğal olarak derinle­şiyor. Birbirinden çok farklı hobiler ve disiplinler sayesinde satış esnasında ya da eğitimlerimde karşıma çıkabile­cek çoğu bakış açısını kolaylıkla anlayabilme yeteneği kazandım.

Peki Ama Nasıl?

Tüm bunları okuyan bazı kişiler, hangi imkanlarla bunca şeyi yapabildiğimi merak etmiş olabi­lirler. Kısaca özetleyeyim; küçük yaşlardan beri iktisatlı ve tasarruf içinde yaşamayı düstur edindim. Mesela ailemin bana çocukluğumda verdiği harçlıkları asla israf etmedim. Delikanlılık çağımda disiplinli, aklı başında ve ahlaklı gençlerle arkadaş oldum. Üniversite yıllarında ise en uygun fi­yatlı kursları takip eden bir “kurs avcısı”na dönüştüm. Yani bol bol araştırdım. Ve benim gibi kişisel gelişime, eğitime, araştır­maya ve öğrenmeye meraklı, sevgi dolu bir insanla evlen­dim. Diğer yandan, öğrencilik yıllarımdan itibaren hep çalıştım. Tüm bunlar birleşince de onca şeyi nasıl yaptığım anlaşılıyor.

Satış Ve Pazarlama Süreçlerinde Beyin

Satış ve pazarlama süreçlerinde beynin işlevlerini anlatmaya başlamadan önce belirtmek istediğim bir detay var; satış ve pazarlama işi yapanlar imkanları nisbetinde psi­koloji, tiyatro, senaristlik, dans vb. kurslara katılmalı. Şir­ketler satışçılarını yalnızca prim ile değil, sosyal etkinlik­lere katılım teşvikleri ile de ödüllendirmeli.

Ayrıca, satış ve pazarlama sektöründe kariyer yapanlar, şayet arabaları varsa, sesli kitaplar dinleyerek trafik esnasında geçen zamanlarını faydalı bir eği­tim ortamına dönüştürmeli. Böylelikle beynimiz tüm potansiyeli ile çalışmaya alışacak ve her alanda verimliliğimiz doğal olarak artacak.

Şimdi bu önerilerin akabinde dilerseniz hep beraber beynimizin her iki tarafını da tüm de­taylarıyla tanıyalım. Bu sayede satış ve pazarlama süreçlerinde daha başarılı olabiliriz.

Sağ Beyni Kullananların Özellikleri

Sağ beyin, bilgiyi bir bütün olarak ve resimle işler. Tasvir ve semboller kullanır, resimlere şekillere ve renklere tepki verir. Sözel ifadeler dışında müziğe, vücut di­line, dokunmaya tepki verir.

Sezgicidir, önsezilerini ve his­lerini takip eder. Nesnelerle soyut değil, duygusal olarak ilişki kurar. Uzaysal ilişkileri kullanır. Duygusal ve üre­ticidir. Görerek ve duyarak öğrenir. Hayallere, şiire, mecaza meraklıdır. Ayrıca sağ beyin vücudun sol tarafındaki duyu organlarını ve vücut hareketlerini kontrol eder.

İşlevleri; hissetme, işitme, duyma, koklama, tat alma, ritim ve mü­zik, bütünü görme, yaratıcılık, subjektivite, hatırlama, iç güdüler, sezgiler.

Bunlara ek olarak sağ beyin, vücudun sol tarafını kontrol eder. Duygusaldır, dokunsal yollarla öğrenir, duyguları serbest bırakır, yüzleri hatırlar, problemleri bütüne bakarak çözer. Çizimi ve nes­neleri kullanmayı tercih eder. Benzer nitelikleri arar. Sez­giseldir. Bütünseldir.

Sağ Ve Sol Beyin Özellikleri

Ağırlıklı olarak beyninin sağ tarafını kullananlar;

 • Ge­nellikle hayal eder ve duygularını unutmazlar
 • Hissederler.
 • Koku alma ve tat almaya önem verirler
 • Yeni şeyler üretmeyi se­verler
 • Subjektiftirler
 • Boyutları iyi algılarlar
 • Ritim duygu­ları gelişmiştir
 • Bütünü görebilirler
 • Duyguları ile hare­ket ederler
 • Görsel imajlara, resimlere, desenlere, kalıplara ve şablonlara odaklanırlar
 • Sezgisel olarak ve hisleriyle ha­reket ederler
 • Değişik fikirleri aynı anda değerlendirip iş­leyebilirler
 • Bir şeyleri hatırlamada, bir şeyleri yazmada ve anlatmada yardım eden zihinsel fotoğrafları veya harita­ları kullanırlar.
 • Bilgiyle ilgili yanal/horizontal (dikey ol­mayan) bağlantılar kurarlar ve çıkarımlarda bulunurlar.
 • Önce bütünü, sonra detayları görürler.
 • Konular, kavram­lar arasında serbest bağlantılar kurabilirler.

Sebepleri Sorgulamayı Severler 

Bir şey yapı­lırken niçin yapıldığını veya yapılması gerektiğini, ku­ralların sebeplerini sorgulamayı severler. Zamanla ilgili algısında hissetmelerde ve duyumlamalarda bulunmaları güçlü değildir. Kelimelerin doğru yazılışlarıyla ve kendi­lerini doğru ifade etmeyle ilgili problemler yaşayabilirler.

Eşyalara, nesnelere dokunmaktan hoşlanırlar. Öncelik­leri belirlemede problemleri olabilir; impalsif (birden, ani­den birşeyleri yapmak/harekete geçmek) olabilirler. Bir şey yapmadan/denemeden önce talimatları okumama eğilimindedirler. Bir şeyin nasıl söylendiğine dikkat ederek dinlerler.

Konuşurken ellerini ve vücutlarını daha çok kullanır­lar. Duygusal sağ beyin görüntülerle düşünür. Dili hoş ve çarpıcı biçimde ve duygusal ayrıntı ve sembollerle kulla­nabilirler. Zor ve karmaşık bağlantıları kavrayıp çözebilir­ler. Birçok farklı şeyi bir anda algılayabilirler. Adım adım ilerlerler, ancak aynı anda çok şey düşünebilirler.

Satış Ve Pazarlama Odağında Sağ Beyin

Ağırlıklı olarak beyinlerinin sağ tarafını kullanan tüketiciler için ürün paketlerinde ve pazarlama iletişiminde resimlerin kullanılması faydalı olacaktır. Fazla yazı bulunan açıklama ve talimatlardan kaçınılmalıdır. Ürün paketlerinde ve pazarlama iletişiminde estetik ve sanatsal yaklaşım önemlidir. Zamanla ilgili periyodik promosyon­ların takibi problem olduğu için ilgilerini çekmeyebilir.

Satış noktalarında ürünlere dokunulmasına imkan veril­melidir. Risk algılarını azaltmak için deneme numuneleri faydalı olabilir. Ayrıca bu kişiler için tadım kampanyaları organize etmek faydalı olabilir.

Sol Beyni Kullananların Özellikleri

Sol beyin, konuşma ve dil merkezidir. Analitik (adım adım) düşünür. Mantıklı ve sistematiktir. Bilgiyi ardışık ve doğrusal işler. Ayrıntıcıdır. Sayısal işlemlerde üstündür. Se­bep sonuç ilişkilerini kullanır. Ayrıca vücudun sağ tarafın­daki duyu organlarını ve vücut hareketlerini kontrol eder.

İşlevleri; isimlendirme, matematiksel işlemler, dili doğru kullanma, inceleme parçayı görme, analiz etme, disiplin, mantık yürütme, sıralama.

Ağırlıklı olarak beyninin sol tarafını kullananlar:

 • Man­tıksaldır
 • İşitsel ve görsel yollarla öğrenir
 • Duyguları kont­rol eder
 • İsimleri hatırlar
 • Sözlü talimatlara uyar
 • Yazmayı ve konuşmayı tercih eder
 • Mtematiksel biçimde düşünür, farklılıkları arar
 • Rasyoneldir
 • Devamlıdır ve planlıdır.
 • Mantıksal olan sol beyin kelimelerle ve sayılarla düşü­nür
 • Ağırlıklı olarak beyninin sol tarafını kullananlar ge­nellikle mantık yürütürler, lineer düşünürler.
 • Nesneleri ve olayları sınıflandırır, isimlendirir ve listelerler, analiz eder­ler ve analiz ettikleri şeylerin yapısını incelerler
 • Matema­tiksel işlemler yaparlar
 • Bilinçli hareket ederler
 • Dili doğru kullanırlar
 • Detayları görürler
 • İnceler ve odaklanırlar
 • Bü­tünü değil parçayı görürler
 • Sistemli ve disiplinli çalışırlar ve objektiftirler
 • Mantıklıdırlar, düzenlidirler ve düzeni severler.
 • Fikirleri sırasıyla, adım adım değerlendirip işleyebilirler
 • Bir şeyleri hatırlamada kelimeleri kullanırlar
 • Yüzlerden zi­yade isimleri hatırlarlar
 • Bütünü adım adım önce detaylara konsantre olarak bilgileri organize ettikten sonra görürler
 • Liste hazırlamayı ve plan yapmayı severler
 • Kuralları takip etme eğilimindedirler
 • Zaman konusunda farkındalıkları yüksektir.
 • Kelimelerin nasıl yazıldığını ve matematik for­müllerini kolay ezberlerler.
 • Talimatları okuma eğilimin­dedirler.
 • Ne söylendiğine dikkat ederek dinlerler.
 • Konu­şurken ellerini ve vücutlarını kullanma eğilimleri azdır

Satış Ve Pazarlama Odağında Sol Beyin

Beyninin sol tarafını ağırlıklı olarak kullananlar için yazılı ifadeler, açıklamalar ve talimatlar kullanılmalıdır. Bil­giler net ve doğru olmalıdır. Ürün paketlerinde ve pazar­lama iletişimlerinde estetik ve sanatsal yaklaşım önem taşı­maz.

Zamanla ilgili takip problemleri olmadığı için sorun teşkil etmezler. Satış noktalarının ürünlere dokunmalarına imkan verecek şekilde tasarlanmış olması önem taşımaz.

Satış Ve Pazarlama Süreçlerinde Beynin İşlevi konulu bu makaleyi tamamlamadan önce son olarak dipnot değerinde bir bilgi verelim; beyinlerinin sol taraflarında spesifik bir bölgeye darbe alanların konuşma ve dil problemleri yaşayabildiği, bey­ninin sağ tarafında aynı spesifik bölgeye darbe alanlarda böyle bir problem olmadığı gözlemlenmiştir.


💡 İlkel Beyin Ve Güvenilirlik Faktörü

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.