Destinasyon Pazarlaması Ve Turizm

Dünya turizmindeki gelişmeler ve eğilimler, turizm pazarlamasını ülke boyutundan destinasyon pazarlaması boyutuna taşımış böylece yeni destinasyonların ve yeni turistik ürünlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Türkiye gibi çok geniş bir coğrafi alanı kapsayan bir ülkede, bütün ülkeyi tek bir turistik çekim alanı olarak görmek ve pazarlamak doğru değildir. Bu nedenle, turizmin bölgesel gelişmede öncü rolü oynayabilmesi için destinasyon düzeyindeki pazarlama faaliyetlerine önem ve ağırlık verilmesi gerektiğine inanılmaktadır.

Destinasyon Kavramı

Destinasyon kavramına yüklenilen anlam, bölge tanımına bağlı olarak farklılaşabilmektedir. Destinasyonu tanımlamak için seçilen özellikler turizm gelişiminin boyutları ile ilgili olduğunda, analiz edilen bölgeler turizm destinasyonu olarak adlandırılmaktadır.

Turizm destinasyonunun temel kaynak ve çekicilikleri ile ilgili özelliklerinin belirlenmesi, pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi açısından önemlidir. Turizm destinasyonları genel olarak birbirinden farklı ve karmaşık özellikler göstermektedir. Sahip oldukları değerlerle bir çekim gücü oluşturmaları ve belirli bir ziyaretçi kitlesi tarafından ziyaret edilmeleri, sahip oldukları ürün karması ile seyahat ihtiyacını karşılamaları destinasyonların ortak özellikleri olarak belirtilebilir.

Destinasyon İmajı

Destinasyon imajı; kavramsal, duygusal ya da bütünsel imajdan oluşmaktadır. Kavramsal imaj bir yerin objektif özellikleri ile ilgili bilgi iken; duygusal imaj bir yerle ilgili bir duygudur. Bir destinasyonla ilgili hem kavramsal hem de duygusal imajlar, o destinasyonun bütünsel imajını şekillendirmektedir.

Destinasyon imajının oluşumu, kişilerin algılamalarına yönelik çalışmalar gerektirmektedir. İnsanların davranış biçimleri, düşünceleri ve bilgi birikimleri farklılıklar gösterdiği için destinasyonlara yönelik olarak yapılacak imaj araştırma ve çalışmaları da destinasyonlara göre farklılıklar gösterecektir. Bu durum, insanların imaj algılamalarında farklılıkların çok yönlü olacağını göstermekte ve imajın çok farklı unsurlarıyla araştırılma gereğini ortaya koymaktadır.

Destinasyon Pazarlamasında İtme Ve Çekme Faktörü

Bununla birlikte, destinasyon imajını oluşturan ve seyahat etme nedenini etkileyen itici ve çekici faktörlerden bahsetmek mümkündür. Farklı ihtiyaçların ortaya çıkması, seyahat etme ihtiyacını turiste kazandırır ve bu durum itme faktörü olarak adlandırılmaktadır. Turizm destinasyonunun çekicilikleri ise çekme faktörü olarak belirtilmektedir. Bu faktörler turistlerin seyahat motivasyonlarını doğrudan etkileyerek, teşvik edilen imaj ile birlikte seyahat etme kararını almadan önce imaj oluşumuna etkide bulunmaktadır.

Destinasyon Markası

Destinasyon markası, kapsamlı bir marka stratejisinin uygulanması sonucunda oluşan ve destinasyon ziyaretçilerinin destinasyona özgü her türlü deneyimlerini içeren, hedef kitlesinin istek ve ihtiyaçlarını yansıtmasıyla ve onların burada yaşadığı deneyimlerle ortaya çıkan bir imaj olarak akıllarda yer tutan deneyimsel bir kavramdır. Destinasyon markası, o destinasyonla özdeşleşmiş hatırlanabilir anılar, o destinasyonu çekici kılan özellikleri ve kaliteli yönlerinin çağrışımından oluşan sembolik bir yapıdır.

Bir destinasyonun turizm açısından pazarlanabilmesi, her şeyden önce ziyaretçiler tarafından satın alınabilecek çekiciliklerin ve çeşitli hizmetlerin oluşturulmasına ve sürdürülebilir kılınmasına bağlıdır. Bu anlamda destinasyon yönetim örgütlerinin, turizmin alan kullanımı ve ekonomik gelişim planlarının hazırlanması ile turistik ürünlerin somutlaştırılması çabalarında da görev almaları önemli olmaktadır. Bu şekilde turizmin “arz” kısmına dahil olması; destinasyonun pazarlanması için gerekli pazarlama stratejilerinin planlanması, destinasyon turizm ürünlerini tanımlama, tanıtım, promosyon ve ticarileştirme kararlarında söz sahibi olması gerekmektedir.

Destinasyon Pazarlamasının Yönetimi

Turizm destinasyonlarının etkin yönetilmesi, destinasyonunun özelliklerinin iyi irdelenmesi, kaynaklarının koordine edilmesi ve arzu edilen düzeyde talep yaratacak şekilde pazarlanabilmesi gibi unsurlara bağlıdır. Destinasyonun sahip olduğu ürünler ve hedef kitle; destinasyon yönetimini de etkileyebilmektedir. Bu bakımdan, her bir destinasyon için ortaya konulan yönetim programının da farklılık göstermesi beklenir.

Küresel pazarda önemli bir ekonomik güç haline gelen turizm sektöründe rekabet; ülke boyutundan destinasyon, hatta kent boyutuna taşınmıştır. Dolayısıyla turizm endüstrisinde dikkate değer başarılar elde etmenin yolu, ürün ya da işletmeler için geliştirilen pazarlama stratejilerinin turizmde destinasyon pazarlama faaliyetlerine uyarlanmasından geçmektedir.

Bunun için, turistik ürün ve imaj oluşturulması, marka yaratılması, destinasyona özgü tutundurma stratejileri geliştirilmesi ve etkin bir yönetim ve pazarlama organizasyonu sağlanmasına ihtiyaç vardır. Destinasyon pazarlamasının amacı destinasyona yönelik turizm talebini şekillendirmektir.

Destinasyon Markalaşması

Destinasyonlar son yıllarda artan uluslararası pazar rekabetinden dolayı yoğun markalaşma çabaları içinde yer almaktadırlar. Yoğun rekabet ortamında bulunan destinasyonların fark edilmesi için dikkat çekici ve farklı bir imaj ile ön plana çıkarak pazarlama çalışmalarını markalaşma süreci kapsamında yürütmeleri önemli olmaktadır.

Destinasyon markalaşması; bir ürünün markalaşması gibi, o ürünü tanımlayan ve diğer ürünlerden farklılaştıran bir isim, logo, slogan, işaret ya da bunların birleşimidir. Markalaşma, en önemli ve en açık farklılaştırma kaynağı olarak değerlendirilebilir. Bu farklılık aynı zamanda bir söz verme niteliğinde olduğu için marka bu sorumlulukları da üstlenen bir kavramı ifade etmektedir. Böylelikle bir destinasyon marka oluşumu sürecinde markanın verdiği sözün yerine getirilmesinden de sorumlu olmaktadır.

Destinasyon pazarlamasında destinasyon bir bütün olarak pazarlandığı için destinasyonun karmaşık doğası dolayısıyla pazarlanmasında ve bir marka olarak geliştirilmesinde bir takım zorluklar söz konusu olmaktadır. Bu nedenle; destinasyon yönetimi ve pazarlaması işletmeler ve kurumlar arası koordinasyon ile süreklilik gerektirmektedir.

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Bir Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir