Dünya turizmindeki gelişmeler ve eğilimler, turizm pazarlamasını ülke boyutundan çıkarıp destinasyon pazarlaması boyutuna taşımıştır. Peki destinasyon pazarlaması ve turizm arasındaki ilişki nedir? 

Türkiye gibi çok geniş bir coğrafi alanı kapsayan bir ülkede, bütün ülkeyi tek bir turistik çekim alanı olarak görmek ve bunu sınırlı bir şekilde pazarlamak doğru değildir. Bu nedenle, turizmin bölgesel gelişmede öncü rol oynayabilmesi için destinasyon düzeyindeki pazarlama faaliyetlerine önem verilmesi gerekmektedir.

Destinasyon Pazarlaması Ve Turizm

Destinasyon kavramına yüklenilen anlam, bir bölgenin tanımına bağlı olarak farklılaşabilmektedir. Mesela destinasyonu tanımlamak için seçilen özellikler, turizm gelişiminin boyutları ile ilgili olduğunda, analiz edilen bölgeler turizm destinasyonu olarak adlandırılmaktadır.

Bu arada turizm destinasyonunun temel kaynak ve çekicilikleri ile ilgili özelliklerinin belirlenmesi, pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi açısından önemlidir. Buna ek olarak turizm destinasyonlarının genel olarak birbirinden farklı ve karmaşık özellikler gösterdiklerini de unutmamak gerek. Özetle; sahip oldukları değerlerle bir çekim gücü oluşturmaları ve belirli bir ziyaretçi kitlesi tarafından ziyaret edilmeleri, sahip oldukları ürün karması ile seyahat ihtiyacını karşılamaları destinasyonların ortak özellikleri olarak belirtilebilir.

Destinasyon İmajı Nedir?

Destinasyon imajı; kavramsal, duygusal ya da bütünsel imajdan oluşmaktadır. Şimdi kısaca bu kavramları açıklayıp ardından konumuza devam edelim.

Kavramsal İmaj: Bir yerin objektif özellikleri ile ilgili bilgiyi kapsar.

Duygusal İmaj: Bir yerle ilgili oluşan duyguları ifade eder.

Bütünsel İmaj: Bir destinasyonla ilgili hem kavramsal imaj hem de duygusal imaj; o destinasyonun bütünsel imajını temsil eder.

Destinasyon imajının oluşumu, kişilerin algılamalarına yönelik çalışmalar gerektirmektedir. İnsanların davranış biçimleri, düşünceleri ve bilgi birikimleri farklılıklar gösterdiği için destinasyonlara yönelik olarak yapılacak imaj araştırmaları ve çalışmaları da destinasyonlara göre farklılıklar gösterecektir. Bu durum, insanların imaj algılamalarında farklılıkların çok yönlü olacağını göstermekte ve imajın çok farklı unsurlarıyla araştırılma gereğini ortaya koymaktadır.

İtme Ve Çekme Faktörü

Destinasyon imajını oluşturan ve seyahat etme nedenini etkileyen itici ve çekici faktörler vardır. Mesela farklı ihtiyaçların ortaya çıkması, seyahat etme ihtiyacını turiste kazandırır. Bu durum itme faktörü olarak adlandırılır. Turizm destinasyonunun çekicilikleri ise çekme faktörü olarak belirtilmektedir. Bu faktörler; turistlerin seyahat motivasyonlarını doğrudan etkileyerek, teşvik edilen imaj ile birlikte seyahat etme kararını almadan önce imaj oluşumuna etkide bulunmaktadır.

Destinasyon Markası Nedir?

Destinasyon markası, kapsamlı bir marka stratejisinin uygulanması sonucunda oluşan ve destinasyon ziyaretçilerinin destinasyona özgü her türlü deneyimlerini içeren, hedef kitlesinin istek ve ihtiyaçlarını yansıtmasıyla ve onların burada yaşadığı deneyimlerle ortaya çıkan bir imaj olarak akıllarda yer tutan, deneyimsel bir kavramdır.

Destinasyon Markası Nedir

Destinasyon markası, o destinasyonla özdeşleşmiş hatırlanabilir anılar, o destinasyonu çekici kılan özellikler ve kaliteli yönlerinin çağrışımından oluşan sembolik bir yapıdır.

Öte yandan bir destinasyonun turizm açısından pazarlanabilmesi, her şeyden önce ziyaretçiler tarafından satın alınabilecek çekiciliklerin ve çeşitli hizmetlerin oluşturulmasına ve bunların sürdürülebilir kılınmasına bağlıdır. Bu anlamda destinasyon yönetim örgütlerinin, turizmin alan kullanımı ve ekonomik gelişim planlarının hazırlanması ile turistik ürünlerin somutlaştırılması çabalarında da görev almaları önemlidir. Bu şekilde turizmin “arz” kısmına dahil olması; destinasyonun pazarlanması için gerekli pazarlama stratejilerinin planlanması, destinasyon turizm ürünlerini tanımlama, tanıtım, promosyon ve ticarileştirme kararlarında söz sahibi olması gerekmektedir.

Destinasyon Pazarlamasının Yönetimi

Turizm destinasyonlarının etkin yönetilmesi, destinasyonunun özelliklerinin iyi irdelenmesi, kaynaklarının koordine edilmesi ve arzu edilen düzeyde talep yaratacak şekilde pazarlanabilmesi gibi unsurlara bağlıdır. Destinasyonun sahip olduğu ürünler ve hedef kitle; destinasyon yönetimini de etkileyebilmektedir. Bu bakımdan, her bir destinasyon için ortaya konulan yönetim programının da farklılık göstermesi olağandır.

Küresel pazarda önemli bir ekonomik güç haline gelen turizm sektöründe rekabet; ülke boyutundan destinasyon, hatta kent boyutuna taşınmıştır. Dolayısıyla turizm endüstrisinde dikkate değer başarılar elde etmenin yolu, ürün ya da işletmeler için geliştirilen pazarlama stratejilerinin turizmde destinasyon pazarlama faaliyetlerine uyarlanmasından geçmektedir.

Bunun için, turistik ürün ve imaj oluşturulması, marka yaratılması, destinasyona özgü tutundurma stratejileri geliştirilmesi ve etkin bir yönetim ve pazarlama organizasyonu sağlanmasına ihtiyaç vardır. Zira destinasyon pazarlamasının amacı destinasyona yönelik turizm talebini şekillendirmektir.

Markalaşmanın Önemi

Destinasyonlar son yıllarda artan uluslararası pazar rekabetinden dolayı yoğun markalaşma çabaları içinde yer almaktadırlar. Yoğun rekabet ortamında bulunan destinasyonların fark edilmesi için dikkat çekici ve farklı bir imaj ile ön plana çıkarak pazarlama çalışmalarını markalaşma süreci kapsamında yürütmeleri önemli olmaktadır.

Destinasyon markalaşması; bir ürünün markalaşması gibi, o ürünü tanımlayan ve diğer ürünlerden farklılaştıran bir isim, logo, slogan, işaret ya da bunların birleşimidir.

Markalaşma, en önemli ve en açık farklılaştırma kaynağı olarak değerlendirilebilir. Bu farklılık aynı zamanda bir söz verme niteliğinde olduğu için marka; bu sorumlulukları da üstlenen bir kavramı ifade etmektedir. Böylelikle bir destinasyon marka oluşumu sürecinde markanın verdiği sözün yerine getirilmesinden de sorumlu olmaktadır.

Destinasyon pazarlamasında destinasyon bir bütün olarak pazarlandığı için destinasyonun karmaşık doğası dolayısıyla pazarlanmasında ve bir marka olarak geliştirilmesinde bir takım zorluklar söz konusu olmaktadır. Bu nedenle; destinasyon yönetimi ve pazarlaması işletmeler ve kurumlar arası koordinasyon ile süreklilik gerektirmektedir.


💡 Anlık bilgi paylaşımı için Branding Türkiye Telegram Kanalı‘na katılın!

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.