“Cubes Ankara: Bir Reklam Metnini Söylem Analiziyle Çözümlemek” konulu araştırmanın beşinci bölümünde ” Cubes Ankara Kampanyası: Reklam Ve Modernlik (Bölüm – 5)” yer alıyor.

Modernizm denildiğinde, “şimdiye ait olan” anlamında kullanılması, kapitalist ekonominin bir çağrışımı olması veya sanayileşmenin eş anlamlısı gibi kavramlar ilk aklımıza gelenlerdir.

Cubes Ankara Kampanyası: Reklam Ve Modernlik (Bölüm – 5)

Cubes Ankara Projesi, reklam metninin öğeleri açısından; müzik, sanat, mimari, modernlik olarak çözümlenirken, bu öğelerin içinde sözdizimsel oyunculaşma, zamansallaşma ve uzamsallaşma eksenleri göz önünde bulundurulmaktadır. Yazı dizisi boyunca her birini ayrı başlık halinde aktaracağız. O halde dizinin beşinci bölümünü temsil eden “Cubes Ankara Kampanyası: Reklam Ve Modernlik (Bölüm – 5)” ile devam edelim.

Reklam Ve Sanat

Modernizm denildiğinde ilk akla gelen; şimdiye ait olan, kapitalist ekonominin bir çağrışımı veya sanayileşmenin eş anlamlısı gibi tanımlamalardır. Günümüzde yaygın şekilde kullanılan “modern” sözcüğü Latince’de ‘tam şimdi’ anlamına gelen ‘modo’ ve ondan türetilen ‘modernus’ sözcüğünden gelmektedir. Ki, içeriği sürekli değişse de, ‘modern’ terimi hep, kendini eskiden yeniye bir geçişin sonucu olarak görmek için Antik Çağ ile kendisi arasında bir ilişki kuran dönemlerin bilincini dile getirmiştir. (Özkiraz, A., 2007)

“Modern olmak, artık düne ait olmayan ve başka yöntemlerle ele alınması gereken bir dünyada yaşamak demektir.” (Jeanniere)

Modernizm Nedir?

Modernizm; sanayi devrimiyle tetiklenen, bilimsel, siyasal, kültürel gelişmelerle ve toplumsal değişimle birlikte yürüyen zihniyet anlamında kullanılır.

19. yüzyılda sanat, mimari ve edebiyat alanında başlayan akım, 21. yüzyılda etkili olmuştur. Latincede modern us kelimesinden türeyen ve “şimdi”yi ifade eden modernizm, geçmişe karşı şimdiki zamanın yüceltilmesini ifade eder.  Modernizmin anlayışı; gelenekseli bugünün anlayışına uydurma diğer bir ifadeyle gelenekseli reddederek yeniyi ortaya çıkartmaktır.

Sanayileşmenin kaynağı olan tekniğe ve bilime olan bağlılık, modernleşmenin ölçütü olarak görülmüş; ulus devlet yapısı, siyasal yaşamın demokratikleştirilmesi, kapitalist üretim biçiminin yaygınlaştırılması modernleşme olarak belirlenmiştir. Böylece başlarda hümanizm ve aydınlanma terimleriyle birleşen modernizm, günümüzde toplumsal ilişkiler, ekonomik ilişkiler, insan doğa ilişkisi, teknoloji, dil, doğanın bilimsel tasarımı gibi birçok anlamları olan bir terim olarak kullanılmaktadır. (Cengiz S.A, 2009, 22)

Modern düşüncede “akıl”, yüksek mertebelere yerleştirilmiş ve yaşamın her alanında egemen konuma getirilmiştir.

Akıl, hem bütüne, hem de parçalara aittir. Habermas’a göre ister dünyanın kendi bütünlüğü içerisindeki ussallığı olsun isterse öznelliğin kendi içerisindeki ussallığı olsun, doğanın ve yaşamın her anında ve her parçasında insan aklına uygunluğun güvencesi aranmaktadır. (Cengiz S.A, 2009, 164)

Cubes Ankara Reklamı

Aklın egemenliği ve üstünlüğü “Cubes Ankara” reklam filminde ve lansman söylemlerinde de, aşağıdaki iki paragrafta açıklandığı şekliyle, gerek akıl sözcüğü bizzat kullanılarak, gerekse “akıl” a atıfta bulunularak, ilgili projenin zeka dolu olduğu mesajı verilmek istenilmiştir;

2 Mayıs 2017 tarihinde Cubes Ankara Basın Toplantısında, Lejant Proje Yönetim Kurulu Başkanı Arif Balaban, Cubes Projesi Lansman söyleminde “Cubes içerisinde barındırdığı farklı temalarla akıllıca çözümlenmiş, dinamik ve 7-24 yaşayan bir proje olarak Ankara’da kısa sürede yerini alacaktır.” açıklaması ile projede yer alan temaların akıllıca çözümlenmiş olmasına özel bir vurgu yapılmıştır.

“Cubes Ankara”  projesinin reklam metnide yer alan; “Modüler küpler ile ihtiyacın olan yaşam alanını tam olarak seçebildiğin” söyleminde, zeka; küplerin modüler olmasına yüklenmiştir.

2 Mayıs 2017 tarihinde Cubes Ankara Basın Toplantısında, Lejant Proje Yönetim Kurulu Başkanı Arif Balaban, Cubes Projesi reklam filminde atıf yapılan modernlik kavramı bağlamında aşağıda yer alan bilgileri vermiştir;

“Sizlerinde bildiği gibi mimari tasarımlar, gelecekte çevremizi ve hayatımızı şekillendirecek güce sahip olan kararlardır. Mimari yapılar yüzlerce yıl toplumun yaşam felsefelerini belirlediği gibi mimarlarda da çok ağır sorumluluklar yükler. Lejant Mimarlık olarak bütün projelerimizi bu sorumlulukla geliştirmekte ve tasarlamaktayız. Bu sebeple Cubes boyutları ve çevreye katkısı açısından bizim için çok önemlidir.

Cubes 7den 70e her yaş grubunun sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarını eğlendirerek karşılayacak çözümlerle doludur ve modern dünyanın gelişimine göre kendisini yenileyebilecek bir kurguda tasarlanmıştır. Cubes sadece konut, ofis otel, çarşı konseptinden oluşan bir yapı değil, aynı zamanda 24 saat yaşayan bir projedir. Projede bulunan çocuk temalı eğlence merkezleri, tiyatro, konser, sergi alanları, sağlık ve sosyal yaşam alanları, kat bahçelerindeki sosyal imkanları, çatı katındaki manzaralı sosyal tesis, fitness, havuz Cubes projesinin sunduğu olanaklardır. Cubes içerisinde barındırdığı farklı temalarla akıllıca çözümlenmiş, dinamik ve 7-24 yaşayan bir proje olarak Ankara’da kısa sürede yerini alacaktır.”

Modernlik Kavramına Atıf

Yukarıda Lejant Proje Yönetim Kurulu Başkanı Arif Balaban, Cubes Projesi reklam filminde atıf yapılan modernlik kavramı bağlamında verdiği bilgiler ışığında, “Cubes Ankara” projesinin reklamında yer alan,

 • “Modüler küpler ile ihtiyacın olan yaşam alanını tam olarak seçebildiğin”söylemi ile standart konutlarda yer alan 2+1, 3+1, 4+1 vb. daire tiplerinde kalıbı kırarak, yepyeni bir yaklaşım ile, ihtiyacı olan oda sayısı ve büyüklükte konut seçeneği sunması;
 • “Benzersiz sosyal yaşam alanlarıyla, yaşam konforu için standartları yeniden keşfettiğin” söylemi ile standart konutlarda yer alan sosyal yaşam alanları çizgisini dışında benzer olmayan ve yüksek yaşam konfornuna uygun sosyal alanlar sunması;
 • “Ankara’nın yeni buluşma noktası olacak, eşsiz bir karma yaşam konsepti” söylemi ile standart konut projelerinde yer alan sosyal alanların çizgisinin çok üzerinde ve öyle ki kişilerin buluşma noktası olarak tercih edebileceği özellikte sosyal alanlar sunması;

gibi proje özelliklerine dikkat çekerek, eskiden yeniye geçiş vurgulanmış,  geleneksel olan uygulamaların Cubes Ankara Projesinde bugünün anlayışına uydurulduğu vurgulanmış, geleneksel olan konut proje standartları reddedilerek yeni ortaya çıkartılmış ve  modernizme atıfta bulunulmuştur.

Sonuç

Kimi zaman varlığını dahi bilmediğimiz pek çok inşaat projesi, reklamlar aracılığı ile yaşamlarımıza dahil olmuş ve “ihtiyaçlarımız” olarak adlandırılmaya başlanmış ve ihtiyaç boyutundan çoktan çıkarak, prestij, kimlik, farklılık ve statü olarak tüketim kültürünün katalizörü haline gelmiştir.

Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. (Mevlana)

Günümüzde, bireylerin kimliklerini, bireysel ihtiyaçlar, zevkler ve modalar üzerinden tanımlamakta oldukları, bu bağlamda prestij elde etme adına lüks inşaat projelerine yöneldikleri ve kendilerini ait hissettikleri sınıfsal gruba dahil olma sürecini bu lüks projelerden konut alarak gerçekleştirmeye çalışmakta oldukları söylenebilir.

Cubes Ankara Reklamı Tüm Boyutlarıyla İncelendi

Özetleyecek olursak, Cubes Ankara Projesi reklam filminde;

Müzik ve Reklam ilişkisi çerçevesinde, çok sesli müziğin kullanımı ile demoraktik ve özgürlükçü bir yaşam alanının yaratılacağına atıfta bulunulmuştur.

Sanat ve Reklam ilişkisi çerçevesinde, projenin sanata verdiği değer ile lüks ve değer taşıyan bir şey olduğu imlenmiş, klasik ve modern dönemlerin farklı değerlerine eşit derecede önem verildiği gözler önüne serilmiştir.

Mimari ve Reklam ilişkisi çerçevesinde, kübist mimari yaklaşımıyla, tamamen yepyeni bir akım uslubuyla, insanların isteklerine göre ebatlandırılabilen, kalıbın dışına çıkan formlara sahip, aynı zamanda projenin adı olan “Cubes” anlamının da kalınca altı çizilmiştir.

Modernlik ve Reklam ilişkisi çerçevesinde, aklın egemenliği ve üstünlüğü, ilgili projenin zeka dolu olduğu mesajı verilmek istenilmiş, geleneksel olan konut proje standartları reddedilerek, bugünün şartlarına uygun olarak yeni ortaya çıkartılan modernizme atıfta bulunulmuştur.

“Cubes Ankara” Projesi reklam filmi, Cubes Ankara inşaat projesini potansiyel müşterilerine tanıtma amacı güderek, projenin sadece konut ve iş yeri özellikleriyle değil, reklam filminde kullandığı müzik, sanat, mimari ve modernlik unsurları ile de ürüne dikkat çekmeyi amaçlamıştır. Bunu yaparken de birbirinden farklı görsel ve işitsel metinlerden faydalanmıştır. Reklamda enformasyon ve sanat alanları birleştirerek, birbirinden farklı, çeşitli metinlerin karışımı sunularak metinlerarası bir yapı sergilenmiştir.

Cubes Ankara projesi reklamı, ürünün satış fiyatına değer olduğuna inandırıp, ürünün satın alınmasını teşvik ederek, tüketim kültürü bağlamında, hem kapitalizmin ekonomik yeniden üretimine hizmet etmekte, hem de sahip olduğu içerikler ile kapitalizmin toplumsal yeniden üretimine hizmet eden bir toplumsallaştırma işlevi görmektedir.

“Cubes Ankara: Bir Reklam Metnini Söylem Analiziyle Çözümlemek” araştırması, söylem analiz yöntemiyle incelenerek farklı başlıklar halinde çözümlenmiş ve tüketim kültürü çerçevesinde genel bir değerlendirme yapılmıştır. Yazı dizsinin beşinci ve son bölümünü; “Reklam Ve Modernlik” oluşturmaktadır.

     Kaynakça (Kitap)

 • Attali, J. (2005). “Gürültüden Müziğe – Müziğin Ekonomi Politiği Üzerine” Gülüş Gülcügil Türkmen
 • Bauman, Zygmunt. Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları. Çev., Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Becer, E (2008) “İletişim ve Grafik Tasarım”, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara
 • Cengiz S.A, (2009)“Modernizm, Otomobil Kültürü ve Reklam”, Ütopya Yaynevi,
 • Dengel, S., Halbfeld, S. (2002). “Musik und werbung.” Musikrezeption, organisationsund medianpsychologie, Universitaet des Saarlandes
 • Erol, A. “Popüler Müziği Anlamak Kültürel Kimlik Bağlamında Popüler Müzikte Anlam” Bağlam Yayıncılık. İstanbul, 2002   
 • Gül, E. Acar “Gayrimenkul Geliştiricisi Yüklenici İnşaat Firmalarında Pazarlama Karmasının Oluşturulması” 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 – 8 Kasım 2014 Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya
 • Hetsroni, A (2005), “Art in Advertising: A Cross-Cultural Examination of Ads and Creatives”, Visual Communication Quarterly 12:1-2, s.58-77.
 • Horkheimer, M ve Adorno, T W (2010). “Kültür Endüstrisi: Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma”, Aydınlanmanın Diyalektiği: Felsefi Fragmanlar, N. Ülner ve E. Ö. Karadoğan (çev), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, s.162-222.
 • John B. (1995). “Görme Biçimleri”, (çev) Yurdanur Salman, Metiş Yayınları İstanbul
 • Jeannıere, A. (1987). “Modernite Nedir?, Modernite Versus Postmodernite” (Der: Mehmet Küçük), (Nilgün TutalKüçük, Çev.) Ankara: Birinci Basım, Vadi Yayınları.
 • Kant, I. (2000) “Critique of Judgment” Çev. P. Guyer ve E. Matthews. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lasch, Christopher. Narsisizm Kültürü. Çev., Suzan Öztürk-Ü. Hüsrev Yolsal. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2006.
 • Özkiraz, A. (2007) “Modernleşme Teorileri ve Postmodern Durum” Konya: 2. Basım, Çizgi Kitabevi.
 • Özulu, İ. S. (1994) “Reklamcılık ve Reklam Müziklerinin Radyo-Televizyondaki Yeri” İstanbul
 • Türkoğlu, Nurçay, (1995). Türk Reklamcılığının Popüler Tarihi I (1938-1980), Evrensel Kültür, 37

     Kaynakça (Dergi & Web)

 • Yanıklar C., 2010, “Tüketim Kültürü, Kapitalizm ve İnsan İhtiyaçları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Tartışma”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2010, Cilt: 34, Sayı: 1
 • Karabacak, Z. İ., “Reklam Ve Sanat İlişkisi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, Yıl:3 Sayı:5-6
 • Çelik ve Ekşi, (2013). “Söylem Analizi”. Eğitim Bilimleri Dergisi, 27  http://dergipark.ulakbim.gov.tr/%20maruaebd/article/viewFile/1012001642/1012001372 .
 • Buket G., “Sanat Akımları/Kubizm”, Sanattik Dergi (Sanat ve Kültür Dünyasından / Kültür ve Sanata Dair Her Tel) , 28. Mayıs.2009
 • Aytekin, N. (2012). “Reklam müziğinde kültürel motiflerin kullanımı ve marka kişiliğinin sunumu” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, ISSN: 1302-633X
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Jingle (1) Gör.Tar.04.12.2017
 • http://hayalsahnesi.com.tr/m%C3%BCzik-tarihi/  (2) Gör.Tar.04.12.2017
 • https://www.uludagsozluk.com/k/%C3%A7ok-sesli-m%C3%BCzik/(3) Gör.Tar.06.12.2017
 • http://www.sessiztarih.net/2014/06/cogulcu-demokrasi-cogulculuk-nedir.html(4) Gör.Tar.06.12.2017
 • “Çok sesli müzik nedir? Çok sesli çağdaş türk müziğinin öncüleri” 14.Haziran.2016
 • http://www.dersimizmuzik.org/turk-sanat-muzigi/cok-sesli-muzik-nedir-cok-sesli-cagdas-turk-muziginin-onculeri-t1433.0.html (5) Gör.Tar.07.12.2017
 • https://www.youtube.com/watch?v=0qAlgN0j4b4 (6) Gör.Tar.07.12.2017
 • https://www.researchgate.net/profile/Emrah_Acar/publication/299419501_Gayrimenkul_Gelistiricisi_Yuklenici_Insaat_Firmalarinda_Pazarlama_Karmasinin_Olusturulmasi_Formulation_of_marketing_mix_in_contractor-developers/links/56f5556608ae81582bf2103a/Gayrimenkul-Gelistiricisi-Yueklenici-Insaat-Firmalarinda-Pazarlama-Karmasinin-Olusturulmasi-Formulation-of-marketing-mix-in-contractor-developers.pdf
 • Bahar G. D. (9 Ocak 2014), “Çok Sesli Müzik Nedir?”, Indigodergisi,  https://indigodergisi.com/2014/01/cok-sesli-muzik/
Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.